Digitalizace osobního fondu Boženy Němcové v LA PNP (přednáška v rámci oslav 200. výročí narození Boženy Němcové)

Kurátorky Dorota Lábusová a Helena Šebestová přiblíží během své přednášky s názvem Digitalizace osobního fondu Boženy Němcové v Literárním archivu PNP, která bude součástí tematického dne pořádaného 4. 2. 2020 Památníkem národního písemnictví v rámci oslav 200. výročí narození Boženy Němcové (sál B. Němcové, Strahovské nádvoří 1, Praha – Hradčany), proces digitalizace v Literárním archivu PNP. Odbornou i laickou veřejnost seznámí s průběhem a výsledky digitalizace materiálu uloženého v osobním fondu Boženy Němcové i s možnostmi jeho prezentace.

Dokončena digitalizace osobního fondu Petra Bezruče

 V říjnu roku 2019 proběhly v Centrálním depozitáři PNP v Litoměřicích dokončovací práce na digitalizaci archivního fondu Petra Bezruče a následně byly úspěšně provedeny kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového portálu www.badatelna.eu proběhne během roku 2020. Inventář osobního fondu Petra Bezruče (zatím v podobě před novým zpracováním) je k dispozici zde.

Workshop – Možnosti elektronické edice – ÚČL AV ČR (17. 12. 2019 od 14:00)

Workshop s názvem Možnosti elektronické edice. Ke koncepci elektronické hybridní edice se uskuteční 17. prosince 2019 od 14.00 v Malé zasedací místnosti ve 2. patře Ústavu pro českou literaturu AV ČR (Na Florenci 3, Praha 1). Workshop, který byl připraven v rámci našeho grantového projektu, bude příležitostí pro setkání badatelů v oblasti digitálního zpracování a prezentace textu a jeho hlavním cílem je kolegyním a kolegům z oblasti humanitních věd (archivářům, historikům, lingvistům, literárním vědcům atd.), vysokoškolským studentům a zájemcům z řad široké odborné veřejnosti představit editační platformu Kritické hybridní edice (KHE) a zejména konfrontovat její nastavení s hlavními zahraničními trendy z této oblasti. Hlavní důraz bude mj. kladen na metodologické otázky vyplývající z konfrontace s editovaným materiálem (K. J. Erben, K. Toman), a to s akcentem na možnost využití softwarových nástrojů ve stínu tradičních vydavatelských postupů. Program naleznete zde.

Dokončena digitalizace archivního fondu Františka Gellnera

Ke konci roku 2018 byl na digitalizačním pracovišti v Centrálním depozitáři PNP naskenován archivní fond Františka Gellnera a proběhly kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového portálu www.badatelna.eu proběhne během příštího roku. Inventář osobního fondu Františka Gellnera je k dispozici zde.

Workshop – Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví (21. 11. 2018 od 14:00)

Všechny zájemce si dovolujeme pozvat na workshop Od pramene k edici. K digitalizaci v Literárním archivu Památníku národního písemnictví pořádaný 21. 11. 2018 od 14:00 v sále Boženy Němcové Památníku národního písemnictví (Strahovské nádvoří 1, Praha – Hradčany) .

Workshop byl připraven v rámci našeho grantového projektu a představí mimo jiné první výsledky projektu. Záměrem organizátorů je rovněž iniciace debaty ke koncepci digitalizace fondů Literárního archivu PNP se zástupci odborné veřejnosti.

Program workshopu naleznete zde. V případě, že plánujete účast, prosíme o zprávu na kontaktní adresu bohacova@pamatnik-np.cz.

Zveřejnění desktopové aplikace Repro

Na začátku listopadu 2018 byla zpřístupněna v sekci Výstupy desktopová aplikace Repro, jež umožňuje komunikaci a sdílení dat mezi textologickým pracovištěm, resp. dalšími badateli, a digitalizačním pracovištěm LA PNP. Jejím prostřednictvím lze po registraci a autorizaci přístupu (přístupové údaje budou poskytovány na základě uzavření smlouvy s PNP) prohlížet, vybírat a objednávat ke stažení digitální kopie archiválií z jednotlivých digitalizovaných fondů k dalšímu použití např. pro expoziční či publikační účely.

Spuštění registru digitalizace

V polovině května 2018 byl spuštěn dlouho plánovaný registr digitalizace, jenž představuje důležitou a i po dokončení grantového projektu širší veřejnosti i odborným kruhům využitelnou součást webu. Registr obsahuje seznam fondů, které byly v rámci projektu digitalizovány, i těch archivních celků, jejichž digitalizace je plánována na nejbližší léta. Jednotlivé fondy jsou hypertextově propojené s webovým portálem www.badatelna.eu, což umožňuje uživatelům okamžité seznámení se základními informacemi o fondu, jeho inventářem a po postupné kontrole již naskenovaného materiálu i s reprodukcemi archiválií.

Dokončení digitalizace fondu Boženy Němcové

30. září proběhly na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP dokončovací práce na digitalizaci archivního fondu Boženy Němcové a kontrola skenů archiválií. Zpřístupnění digitálních kopií prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu je plánováno na počátek příštího roku. Inventář osobního fondu Boženy Němcové je k dispozici zde.

Digitalizace archivního fondu Karla Tomana

Na konci června 2017 byl na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP naskenován archivní fond Karla Tomana a proběhly kontroly digitálních kopií archiválií. Zpřístupnění fondu prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu bude spuštěno na počátku příštího roku. Inventář osobního fondu Karla Tomana je k dispozici zde.

Dokončena digitalizace archivního fondu K. J. Erbena

V polovině dubna 2017 byla na pracovišti v Centrálním depozitáři PNP dokončena digitalizace archivního fondu K. J. Erbena a proběhly kontroly skenů archiválií. Zpřístupnění digitálních kopií prostřednictvím webového rozhraní www.badatelna.eu bude spuštěno koncem letošního roku po dovybavení pracoviště potřebným technickým zařízením a dokončení vývoje softwarového nástroje umožňujícího  propojení digitálních kopií archiválií se záznamy v inventáři na zmíněných webových stránkách. Inventář osobního fondu Karla Jaromíra Erbena je k dispozici zde.