„Od pramene k edici. Zpřístupnění archivních fondů české literatury a jejich využití v ediční praxi“

období řešení projektu: 2016–2020
projekt: NAKI II, DG16P02H033
řešitelská pracoviště: Památník národního písemnictví, Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Cíle a výstupy projektu

Cílem první fáze projektu je zpracování a internetové zpřístupnění reprezentativního výboru archivních fondů předních osobností české literatury 19. a první poloviny 20. století (osobní fondy Jaroslava Haška, Karla Hlaváčka, Petra Bezruče, Františka Gellnera, Karla Jaromíra Erbena, Karla Hynka Máchy, Boženy Němcové, Karla Tomana a Josefa Václava Sládka) a vytvoření digitalizačního pracoviště, jež bude provádět soustavné zveřejňování dalších, zejména ze strany odborné veřejnosti frekventovaně požadovaných souborů digitálních kopií archiválií. Totéž pracoviště, koncipované v úzké koordinaci se specializovaným textologickým týmem, na základě nově vyvinuté komunikační platformy a postupů ověřených v rámci řešení projektu zajistí průběžné poskytování podkladového materiálu pro přípravu svazků Kritické hybridní edice (KHE). Kromě zpřístupnění významného celku jedinečných kulturních hodnot nejširšímu okruhu zájemců (zejména prostřednictvím internetových portálů www.badatelna.eu a www.esbirky.cz) tedy projekt usiluje rovněž o soustavnou podporu vědecké ediční přípravy klíčových literárních textů a souborů děl.

K hlavním výstupům projektu patří certifikovaná metodika upravující třídění a popis archivních celků české literatury sledovaného období. Metodika zahrne i základní instrukce týkající se výběru dokumentů vhodných k digitalizaci. V rámci projektu bude dále nově vyvinut software umožňující vzájemnou komunikaci a výměnu dat mezi archivním a textologickým pracovištěm. Prostřednictvím softwaru spojeného s datovým úložištěm bude možno mj. formulovat upřesňující dotazy k jednotlivým digitalizovaným dokumentům a objednávat speciální podkladový materiál pro ediční práci.. Dalším výstupem bude software pro zpracování digitalizovaných archivních materiálů (rukopisů), editaci jejich textových přepisů a archivaci heterogenních dokumentů pro účely jejich využití ve vědecké elektronické edici.

Funkčnost nově vyvinutých softwarových nástrojů, včetně jejich návaznosti na výstupy digitalizačního pracoviště, bude prověřena na dvou svazcích KHE. Prvním z nich bude nové kritické zpracování díla Karla Tomana, druhým pak nové kritické vydání Kytice Karla Jaromíra Erbena doplněné o další Erbenovy nečetné původní básně.

Mezi další vedlejší výstupy projektu budou patřit odborné články mapující aktuální stav tématu a průběžně prezentující výsledky projektu a workshopy, z nichž první bude zaměřen na literární archivnictví a práci s prameny v digitálním věku a další na možnosti elektronické edice.